کانون جوانان

 

جوانان به منزله ‌قلب اجتماع به شمار مي آيند . با تپش اين قلب ، خون تازه در شريانهاي حياتي جامعه جريان مي يابد و اجتماع راه رشد و بالندگي را طي مي کند

ويژگی های رفتاری افراد در سنين مختلف، متفاوت است. اين تفاوت ها از ميزان آگاهی و تجارب فرد، نحوه تعامل او با محيط، ميزان تأثيرپذيری از ديگران، نداشتن يا چگونه داشتن ايدئولوژی، تغييرات زيستی و روانی و... نشأت می گيرد.

جوان نيز به دليل شرايط ويژه ای که در آن قرار دارد، از خصائصی برخوردار است که نياز به جهت دادن، اصلاح وپالايش دارد که اگر اين ويژگی ها جهت دار گردد، چه بسا نيکو، دلپذير و خوشايند خواهد شد.

 در این راستا اداره کل سلامت شهرداری تهران اقدام به بستر سازی مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل جوانان در زمینه مشارکت های اجتماعی و فرهنگی کرده است. در حال حاضر به تعداد 374 محله شهر تهران کانون جوانان وجود دارد که اعضاء این کانون به 29000 نفر می رسد.

 

اهم فعالیتهای انجام شده در سال 1391 :

 

برگزاری نشستت های تخصصی با حضور دبیران منطقه ای کانون جوانان

برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای کانون جوانان

اجرای ویژه برنامه روز جهانی ایدز در تعدادی از ایستگاههای مترو سطح تهران(10/9/1390)

اجرای ویژه برنامه کانون جوانان در روز ملی هوای پاک (29/10/1390)

و ...